درآمدی بر روایت زنانه شهر

درآمدی بر روایت زنانه شهر

نویسنده:

ناشر: تیسا
دسته‌بندی: مطالعات زنان
  • تاریخ نشر: بهار93
  • چاپ: 2
  • شابک: 9786006662848
  • تعداد صفحه: 250
  • وزن: 300 گرم
  • وضعیت: موجود

متن حاضر بر آن است تا با واکاوی و نگاهی اجمالی به تجربه زیسته زنان شهر تهران از گذشته تاکنون، ضمن ترسیم خطوط مختصات این تجربه در تمایز با تجربه زیست مردانه در شهر ـ که نگاه و تجربه غالب نسبت به شهر و فضاهای آن است ـ به شناسایی الگوهای منطقی و رفتاری حاکم بر این تجربه و نیز عوامل مؤثر بر کیفیت این تجربه بپردازد. بر این مبنا پس از شناسایی الگوها و منطق حاکم بر تجربه زیسته زنان در شهر تهران، به بررسی نقش فضاهای شهری بر ارتقای کمّی و کیفی حضور و مشارکت زنان در شهر تهران پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن ذائقه‌های زنان، ‌استراتژی‌ها و راهکارهایی را برای مدیریت شهری با هدف مطبوع ساختن هرچه بیشتر فضاهای شهری برای مشارکت و حضور مؤثر زنان ارائه نموده است.

11,000 تومان
8,800 تومان
خرید